Welkom op deze website. Wanneer je doorgaat met surfen en deze website gebruikt, ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met het privacy beleid de relatie tussen jou en INZICHT Lessen over Leven in relatie tot deze website bepalen.

De termen  “INZICHT Lessen over Leven”, mijn”,ik” ,”wij“, en “onze” verwijzen naar de eigenaar van de website;  Viviane van der Kolk, Slakkenveen 123, 3205 GB  SPIJKENISSE, KvK 24447901

De termen “jij“,  “jouw” verwijzen naar de bezoeker van deze website.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze website is onderhavig aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s op deze website is alleen voor algemene informatie en gebruik bedoeld en kan zonder bericht vooraf gewijzigd worden.

 • Ondanks grote zorgvuldigheid kunnen noch wij, noch enige derde partij zekerheid verschaffen aangaande accuratesse, actualiteit, uitvoering, volledigheid of toepasbaarheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor enig speciaal doel. Je erkent dat zulke informatie en materialen onzorgvuldigheden en fouten kunnen bevatten en wij sluiten bewust aansprakelijkheid hiervoor volledig uit.
 • Het gebruiken van de informatie of materialen op deze website is volledig voor eigen verantwoordelijkheid waar wij niet aansprakelijk voor zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om je ervan te verzekeren dat de informatie op deze website aan jouw behoeften tegemoet komen
 • Op deze website bevindt zich materiaal waar wij eigenaar van zijn. Dit materiaal houdt in, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, lay-out, tekst en afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met het copyright beleid dat deel uitmaakt van deze gebruikers voorwaarden.
 • Van oneigenlijk gebruik van deze website kan aangifte gedaan worden van schade en/of overtreding
 • Deze website heeft ook links naar andere websites. Deze links zijn voor jouw gemak toegevoegd om je van verdere informatie te voorzien. Het betekent niet dat wij de website(s) goedkeuren. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites.
 • Jouw gebruik van deze website en eventueel mogelijke juridische discussie die daaruit voort kan vloeien is onderhevig aan de Nederlandse wet.
 • Het is NIET TOEGESTAAN deze website toe te voegen aan klikprogramma’s.
 • Het is NIET TOEGESTAAN deze website zonder vooraf verkregen toestemming van de eigenaar, te linken op enige manier dan ook.

PRIVACY BELEID

Dit privacy beleid legt uit hoe INZICHT Lessen over Leven die informatie die jij aan INZICHT Lessen over Leven geeft, gebruikt en beschermt wanneer je o.a. deze website bezoekt.  

INZICHT Lessen over Leven verplicht zich er voor te zorgen dat je privacy beschermd is. Wanneer we je vragen ons van zekere informatie te voorzien waarmee je geïdentificeerd kunt worden, dan kan jij er verzekerd van zijn dat die alleen gebruik zal worden in overeenstemming met deze privacy verklaring. INZICHT Lessen over Leven  kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina te veranderen. Je zou deze pagina van tijd tot tijd door kunnen lezen om je ervan te verzekeren dat jij het nog steeds eens bent met de veranderingen.

Dit beleid is ingegaan in mei 2018 en vervangt alle hiervoor gemaakte versies.

WAT WE KUNNEN VRAGEN

We kunnen de volgende informatie vragen

 • naam
 • contact informatie inclusief email adres
 • andere informatie relevant voor het leveren van mijn diensten

WAT DOEN WE MET DE INFORMATIE DIE WE VRAGEN

We hebben deze informatie nodig om jouw behoeften te begrijpen, je van betere service te voorzien en onze diensten aan jou te kunnen leveren. In het bijzonder hebben wij deze gegevens nodig

 • in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten behandelingsovereenkomst m.b.t. hulp ter bevordering van je fysieke of psychische gezondheid. Doorgaans zal INZICHT Lessen over Leven je per e-mail formulieren toesturen om in te vullen. Het betreft hier jouw persoonlijke basisgegevens en de volgende formulieren: Toestemmingsverklaring Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO),
 • Behandelingsovereenkomst en eventueel Anamnese (jouw (medische) voorgeschiedenis)
 • om onze diensten en producten te verbeteren
 • jou indien gewenst, op de hoogte te houden van nieuwe diensten en andere informatie waarvan wij denken dat die jou interesseert, gebruik makend van het email adres dat je ons gegeven hebt,
 • de website verbeteren

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAART?

INZICHT Lessen over Leven  bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand is gekomen. Wanneer er wel sprake is van een overeenkomst, dit betekent dat je meer dan één sessie bij INZICHT lessen over Leven hebt  gekregen, dan zal INZICHT lessen over Leven zich houden aan de wettelijke verplichting; een bewaartermijn van 20 jaar volgens de WGBO (Wet geneeskundige Behandelovereenkomst) tenzij acties van jou eerdere vernietiging rechtvaardigen

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruik voor analyse van jouw  bezoek- en klik gedrag op de website. INZICHT Lessen over Leven gebruikt deze informatie om de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden NIET aan derden  verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

INZICHT lessen over Leven maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie: Google Privacy beleid

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan INZICHT Lessen over Leven te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. INZICHT Lessen over Leven heeft hier geen invloed op.  INZICHT Lessen over Leven heeft Google GEEN toestemming gegeven om via INZICHT Lessen over Leven verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

GEGEVENS OPVRAGEN, INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens, digitaal op te vragen (recht op dataportabiliteit), in te zien, te vragen om dit te corrigeren of te verwijderen (Wet op de Vergetelheid). Je kunt jouw verzoek tot ontvangst van jouw digitale gegevens en verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. INZICHT Lessen over Leven zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Jouw persoonlijke informatie zullen wij niet delen op welke wijze dan ook met een derde partij, tenzij wij door de wet hiertoe genoodzaakt worden. Wanneer je het idee hebt dat wij informatie hebben van jou waarvan jij denkt dat het niet juist is, schrijf of email ons dan zo snel mogelijk. We zullen direct alle informatie corrigeren die niet juist blijkt te zijn. Mail naar: [email protected]

BEVEILIGEN

INZICHT Lessen over Leven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van jouw gegevens in de praktijk van INZICHT Lessen over Leven,  maakt INZICHT Lessen over Leven gebruik van encryptie. De website van INZICHT Lessen over Leven maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wanneer je ondanks alle voorgaande informatie de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik. of indien je meer informatie wenst over de beveiliging door INZICHT  lessen over Leven  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met INZICHT Lessen over Leven, via [email protected]

EIGENDOM WEBSITE WWW.LEVENSINZICHT.COM

www.Levensinzicht.com, is een website van INZICHT Lessen over Leven

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website bevat links om je in staat te stellen andere websites te bezoeken die je interesseren. Wanneer je deze links gebruikt om deze website te verlaten, moet je weten dat wij geen controle hebben over de andere website. Om die reden kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de beveiliging en privacy van informatie die je geeft terwijl je die andere site(s) bezoekt en de andere sites vallen dan ook niet onder dit privacy beleid. Wees alert en lees het privacy beleid  wat van toepassing is op de betreffende website.

COOKIES

Deze site maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine stukjes software die op je computer geplaatst worden. Cookies verzamelen GEEN persoonlijke informatie zoals naam, adres, email of telefoonnummer.

Cookies zorgen er wel voor dat deze site je zo goed mogelijk van dienst kan zijn.

COPYRIGHT

Op deze website en de inhoud van deze website rust copyright – © www. levensinzicht.com . Alle rechten zijn voorbehouden. Elke verspreiding of reproductie van een deel of het geheel van de inhoud is verboden. Je mag de inhoud niet verspreiden of commercieel gebruiken, behalve na schriftelijke toestemming van de eigenaar. Noch mag je het kopiëren of opslaan in enig andere website of andere vorm van een elektronisch download systeem.

DISCLAIMER

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever. Klik hier als u deze disclaimer op uw website wilt gebruiken. Deze disclaimer in het Engels

Alle rechten voorbehouden.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, IT/IE-advocaat, www.vaneeckhoutte.eu 

BEREIKBAARHEID

www.levensinzicht.com is een website van INZICHT Lessen over Leven.

Adres:                                                 Slakkenveen 123, 3205 GB te Spijkenisse

Telefoon:                                           0181 640 738 (evt antwoordapparaat inspreken)

E-mailadres:                                      [email protected]

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Indien je gegronde redenen daartoe hebt, heb je het recht bij de AP jouw klacht in te dienen over de manier waarop INZICHT Lessen over Leven met jouw gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.