• De therapeut zal de cliënt naar beste weten en beste vermogens behandelen, waarbij het belang van de cliënt altijd voorop staat, zonder aanzien des persoon.

 • De therapeut zal in de behandeling en advisering rekening houden met de le­vensbeschouwelijke overtuiging van de cliënt.

 • Bij al het handelen van de therapeut zullen de belangen van de cliënt preva­leren, zonder on­derscheidt te maken in nationaliteit, ras, geloof, leeftijd, geslacht, politieke of sociale achtergrond.

 • De therapeut neemt in het contact met de cliënt kennis van feiten van ver­trouwelijke aard van de cliënt en van diens omgeving, en zal met deze als zodanig omgaan.

 • Na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, kan, terwijl de anonimiteit van cliënt gewaarborgd blijft, in het belang van de cliënt met deskundige collega’s overleg gepleegd worden.

 • De therapeut zal zichzelf en zijn/haar praktijk dermate profileren, dat bij de cliënt geen twijfel kan rijzen omtrent de persoonlijke deskundigheid van de therapeut.

 • De therapeut zal de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt respecteren.

 • De samenwerking tussen cliënt en therapeut is gericht op de bevordering c.q. herstel van de gezondheid van cliënt.

 • Tevens worden de innerlijke herstelmogelijkheden van de cliënt geactiveerd zodat voor het innerlijk evenwicht van de cliënt verbetering te verwachten valt.

 • De therapeut zal de cliënt niet nodeloos langer behandelen dan nodig.

 • De therapeut zal het recht op vrije keuze van hypnotherapeuten van de cliënt respecteren.

 • De therapeut heeft de vrijheid een bepaalde cliënt niet in behandeling te nemen.

 • De therapeut zal dan de cliënt mogelijkheden bieden voor doorverwijzing.

 • Indien de cliënt niet binnen een redelijke termijn in behandeling kan worden genomen, zal de therapeut een collega adviseren.

 • De hypnotherapeut mag/zal onder geen enkele omstandigheid een ander soortige relatie, hetzij seksueel, hetzij a-seksueel, aangaan met cliënt tij­dens de behandelperiode en daarna. Tenzij de behandeling naar eer en ge­weten geheel is afgesloten en in de geest van deze beroepscode behande­ling van cliënt door haar of enig ander collega-therapeut niet meer wense­lijk of noodzakelijk wordt geacht.

 • De therapeut zal bij seksuele toespelingen van cliënt, zowel verbaal als fy­siek, verbale bele­digingen/agressie/discriminerende uitlatingen, bedrei­gend gedrag en ander onge­wenst gedrag de cliënt doorverwijzen voor be­handeling naar een collega therapeut of de site van de NBVH,

De gehele beroepscode van de NBVH is hier in te zien.