BEHANDELPLAN

 

Volgens de Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) is elke zorgverlener verplicht met de cliënt een plan van aanpak op te stellen en daar gezamenlijk overeenstemming over te bereiken. Dat kan ondertekend worden maar hoeft niet. In het behandelplan zijn gemaakte afspraken over de behandeling terug te vinden. In mijn praktijk INZICHT lessen over Leven heb ik er voor gekozen om tijdens de intake met de client overeenstemming te krijgen over het te bewandelen traject.

 

Werkwijze

 

telefonisch contact

 

Tijdens het eerste contact, wat vaak telefonisch plaatsvindt, wordt in het kort ingegaan op de problematiek van client, er wordt uitleg gegeven hoe ik binnen mijn praktijk werk, vragen worden beantwoord. Praktische zaken zoals wettelijke bepalingen, bewaring documenten en betaling. Als client dit wil dan wordt er een afspraak gemaakt voor de intake. De intake wordt via beveiligde mail bevestigd, maar daarbij ter informatie de documenten die tijdens intake ondertekend zullen worden in tweevoud. 1 setje voor client en 1 setje voor INZICHT Lessen over Leven

intake

 

Je vertelt me waar jij hulp of steun bij nodig hebt. Doordat ik vragen stel krijg ik een duidelijk beeld van je klachten, je achtergrond en waar je precies aan wilt werken met mij. Een ander doel van de intake is dat je vertrouwen hebt in mij als persoon en als therapeut. Dat is belangrijk om de klik te krijgen die nodig is om samen het traject aan te gaan. Dit betekent dat je – mocht jij die klik niet ervaren en het vertrouwen niet hebben – dat je natuurlijk aan het einde van de intake kan zeggen dat je niet met mij door wilt.

behandelplan

 

Aan de hand van je hulpvraag en het inzicht wat verkregen is tijdens de intake zullen we samen bespreken welke mogelijkheden er zijn. Ik zal uitleggen wat mijn visie op de problematiek is en wat ik je kan bieden. Samen bepalen we het doel waar je aan wilt werken en ook wanneer jij je doel hebt bereikt. Dit behandelplan kan natuurlijk altijd tijdens de behandelingen worden bijgesteld (zie ook documenten)

behandeltraject

 

Tijdens iedere sessie vraag ik hoe het is gegaan, wat je hebt bemerkt in de tussenliggende periode. Tijdens iedere sessie is er ruimte voor evaluatie dit gaat op een organische manier. Echter elke 3e sessie (6e, eventueel 9e) wordt er een tussentijdse evaluatie opgemaakt; zitten we op het goede spoor, worden de juiste technieken ingezet; wat merk je van de therapie.

afsluiting


Zodra jij je doel hebt bereikt en je ook het gevoel hebt klaar te zijn, daarin ben jij leidend, worden de sessies afgerond. Tijdens deze evaluatie wordt het afgelegde traject kort nog doorlopen; wat heeft geholpen, waar heb je iets aangehad, hoe ga je nu door. Mocht het zo zijn dat je bij mij bent gekomen door een verwijzer zal er met jouw toestemming een kort verslag gezonden worden aan de verwijzer, waarin ik niet inhoudelijk inga op het afgelegde traject.