Behandelingsovereenkomst
De behandelingsovereenkomst is een wettelijke verplichting om de rechten en plichten van de therapeut en van de cliënt schriftelijk vast te leggen alvorens wordt begonnen met de daadwerkelijke behandeling. De behandelingsovereenkomst is ingesteld om met name de rechten van de cliënt te waarborgen. De behandelingsovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. Met de ondertekening van de overeenkomst verklaren therapeut en cliënt kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

De ondergetekenden:

 

Client          :  gegevens etc                                                       Zorgverlener; gegevens etc.

komen overeen:

 • de zorgverlener aan de client de benodigde behandeling of begeleiding biedt, zoals in het behandelplan zal worden verwoord. Dit behandelplan zal na de intake worden opgesteld en mondeling worden toegelicht door de zorgverlener;

 • cliënt de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking geeft die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft. In dit kader zij opgemerkt dat alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts en/of specialist, voor verantwoordelijkheid en rekening komen van de  client

 • deze overeenkomst start op (datum) en eindigt op onbekend;

 • het tarief van de intake bedraagt (2020) € 135,- en het tarief van de behandeling per uur € 90,- vrijgesteld van BTW. Intake wordt contant afgerekend, sessies mogen ook digitaal overgemaakt worden. De bedragen dienen  tijdig voldaan te worden conform het gestelde in de betalingsvoorwaarden van Medicas

 • partijen nemen in aanmerking dat de Algemene Voorwaarden (inclusief beta-lingsvoorwaarden) onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.

 • Bij deze behandelingsovereenkomst behoren de volgende bijlagen

   • Algemene Voorwaarden

   • Betalingsvoorwaarden Medicas   

   • Privacy verklaring

   • Register Verwerkingsactiviteiten

   • Gedragscode therapeut

   • Prijslijst-

Door ondertekening van deze behandelingsovereenkomst, verklaart cliënt kennis genomen te hebben van de inhoud van de behandelingsovereenkomst en de bijlagen en hiermee akkoord te gaan:

De Client

Naam

Datum

Plaats

Handtekening

De Zorgverlener

Viviane van der Kolk

Datum

Plaats

Handtekening